Kosten en vergoeding
Voorwaarden vergoeding basisverzekering

Lionarons GGZ heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische basis GGZ (milde, niet-complexe psychische klachten) en gespecialiseerde GGZ (ernstige psychische problemen). 

Alle benodigde zorg binnen de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering, mits is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

  • Behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten op zich zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist.
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom (vermoeden van diagnose volgens de DSM V). Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig.
  • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. 


 
Niet vergoede zorg
Zorginstituut Nederland scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Voor sommige problemen die wellicht een psychisch karakter hebben krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld:
  • aanpassingsstoornissen.
  • werk-, studie- of relatieproblemen.
  • slaapstoornissen.
  • levensfase problemen, stress, burn-out. 

Klik hier voor meer informatie over niet-verzekerde zorg. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts/POH-GGZ of op grond van een andere wet (WMO). Ook kunt u zich soms aanvullend verzekeren hiervoor. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Indien de zorg die u nodig heeft niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, zal uw behandelaar dit bij het adviesgesprek met u bespreken en zal gezamenlijk bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bijvoorbeeld bereid om bij te dragen aan de kosten. Lionarons GGZ maakt zo mogelijk gebruik van Telepsy; een digitaal screenings instrument, om aan het begin van uw intake te bepalen of de zorg die u nodig heeft valt onder de verzekerde basiszorg.


 
Eigen risico
Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2018 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385. Dit betekent dat u per jaar de eerste € 385 zelf betaalt voor het totaal aan zorg (inclusief psychologische zorg) dat u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is.

Ook medicijnen die u eventueel krijgt voorgeschreven van onze psychiater vallen onder dit eigen risico. Een handige site in dit kader is www.medicijnkosten.nl  (via Zorginstituut Nederland). Hier kunt u uw medicijn invoeren om informatie te krijgen over de vergoeding ervan.*

Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

*Lionarons GGZ kan geen verantwoordelijkheid nemen voor informatie op andere sites.
 
Uitleg over de kosten van een behandeling
Binnen de specialistische GGZ wordt landelijk gewerkt met de DBC systematiek. "DBC" staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC beschrijft het traject van zorg dat u als cliënt doorloopt. Er is een aantal regels van toepassing op het werken met DBC's. Deze regels, in combinatie met uw polisvoorwaarden, bepalen wat de kosten van uw behandeling zijn. Lees meer hierover..
 
Kunt u deze kosten niet (in een keer) dragen?
Laat u zich door de hoogte van het eigen risico niet weerhouden om hulp te zoeken. Er zijn tal van mogelijkheden om u tegemoet te komen.
 
Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw behandelaar dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 65 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht.  
 
Jeugd
Jeugd-GGZ (voor personen tot 18 jaar) zit sinds 1 januari 2015 NIET meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar. Lees meer..