Kind en Jeugdzorg
Aanmelden
Afhankelijk van de gemeente waarin u ingeschreven staat, kunt u uw kind met een verwijskaart van de huisarts, een beschikking van de gemeente of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij ons aanmelden voor een intakegesprek. Naar aanleiding hiervan en eventueel nader onderzoek wordt met u besproken wat de beste aanpak is voor de klachten. 
 
Toestemmingsverklaring beide ouders
Houdt u er rekening mee dat intake, onderzoek en/of behandeling van een kind van 15 jaar of jonger pas mogelijk is met toestemming van beide ouders.

Hiervoor ontvangt u een toestemmingsverklaring. Deze verklaring dient door beide ouders ondertekend te worden. Zonder de toestemming van beide ouders kunnen wij helaas enkel met de ouder spreken, die wel toestemming heeft gegeven en dus niet met uw kind. Meer info..
 
Persoonlijke aanpak
Kinderen en jongeren met psychische problemen vragen om een persoonlijke aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met hun dagelijkse leven, met name de situatie thuis en op school. De afdeling Kind en Jeugd streeft dan ook naar een optimale afstemming met ouders en leerkrachten en nauwe samenwerking met het sociale wijkteam,  de huisarts en de regisseur vanuit de gemeente.

Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze liever niet met hun ouders bespreken (bijvoorbeeld problemen op school of thuis, somberheid, twijfels over seksualiteit of identiteitsvragen). Vandaar dat jongeren vanaf 16 jaar zelf contact op kunnen nemen met ons voor hulp.
 
 
Passende hulp
De keuze van de behandeling of begeleiding is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind of jeugdige. Voorbeelden van psychologische behandeling zijn: speltherapie, gesprekken, oefeningen, aanleren van vaardigheden. Meestal wordt een combinatie van vormen gebruikt.

Zorgpaden
Om de geboden zorg zo efficiënt mogelijk te maken worden zogenaamde zorgpaden gevolgd. Een zorgpad beschrijft de onderdelen waaruit het onderzoek en/of de behandeling van een bepaalde diagnose bestaat.

Klik hier voor een compleet overzicht van de zorgpaden die afdeling Kind en Jeugd aanbiedt.
 
Voor meer informatie over de afdeling Kind en Jeugd kunt u direct contact opnemen met het secretariaat.
 
Keurmerk Dyslexie
In juni 2010 heeft de afdeling Kind en Jeugd de erkenning gekregen van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie om onderzoek en behandeling te mogen uitvoeren bij kinderen met dyslexie. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het Masterplan dyslexie. In dit kader moet de basisschool het leerlingendossier aanleveren bij vermoeden van dyslexie.
Nadat de diagnose gesteld is door een GZ-psycholoog van de afdeling Kind en Jeugd kan er gestart worden met behandeling. Deze is gericht op het ontwikkelen van didactische vaardigheden en het persoonlijk functioneren van het kind.
 
Jeugdwet 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in gegaan. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar en dat geldt ook voor de zorg die Lionarons GGZ biedt.
Lees meer..
 

Klik hier voor het downloaden van de brochure van de afdeling Kind en Jeugd.
 
Begeleiding thuissituatie
Lionarons GGZ biedt ook begeleiding in de thuissituatie aan ouders en hun kinderen op het gebied van opvoedings-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. De doelgroep waar de begeleiding zich op richt is kinderen/jeugdigen van 2 t/m 18 jaar. Samen werken we in de thuissituatie aan de met ouders opgestelde doelen.
 
U kunt deze begeleiding zelf aanvragen via een aanmelding bij de gemeente, maar het kan ook zijn dat uw kind al in behandeling is bij ons en u samen met de behandelaar besluit om deze begeleiding te starten.
 
Verwijsindex
Binnen Lionarons GGZ wordt gewerkt met de Verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin professionals uit de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen.